Bình luận
-
nghe người Mỹ Tho nói xe chữa lửa tới ngay khi mới cháy môt căn Nhưng xe không có nước nên cháy ráo 7 căn !

- Trả lời -

- 07/04/2018

Thông báo