Bình luận
-
TRÒ NÀY CUỐI CÙNG TẤT CẢ ĐỀU TRỌC, TẤT CẢ ĐỀU ĐEN :-)

- Trả lời -

- 13/03/2018

Thông báo