Bình luận
-
Muon dời trạm phải làm được làm được việc này: Tất cả các doanh nghiệp vận tải ngừng hoạt động hết nếu không dời trạm,  thì thử hỏi chính phủ chọn trạm hay kinh tế? 

- Trả lời -

- 03/12/2017

Thông báo