Bình luận
-
Chỉ có giáo viên dạy dở tệ quá nên HS -SV mới không tới lớp học. Thời đại nào mà đi học còn điểm danh? GV dạy làm sao mà HS-SV nghỉ 1 buổi học là tiếc không thể nghỉ, thì chỉ có kê thêm ghế hành lang chứ đừng nói điển danh

- Trả lời -

- 11:39 - 06/09

Thông báo