Bình luận
-
Vô nhân đạo, làm xong bỏ đó. Cầu cho bay thẳng xuống bk, chết luôn lũ khốn nạn.

- Trả lời -

- 02:07 - 26/03

nơi nào ngươi được phóng đi ngươi nên trở về nơi ấy nhá  , cầu khẩn đấy 

- Trả lời -

- 16:03 - 25/03

hàng tung của  

-

- 13:07 - 25/03

Thông báo