Bình luận
-
Có 7,5tr thôi mà, nhà mình giàu đâu phải nghĩ - muỗi đốt inox. Trừ khi thu bằng vĩnh viễn, tội hình sự mới nghĩ.

- Trả lời -

- 12/03/2018

Trở thành "phong trào" để nổi tiếng NGU rồi đây!

- Trả lời -

- 13/03/2018

Thông báo