Bình luận
-
Trong giờ học, vậy đoạn phim này do ai quay? Không hiểu lắm

- Trả lời -

- 22:49 - 02/11

cô giáo chủ nhiệm lớp đó quay đấy 

-

- 18:08 - 05/11

Thông báo