Bình luận
-
chắc chắn là đã có một số người bệnh vì cà phê của chúng nó , cứ giam đứa này thì đứa khác lại làm bậy nên hãy  xử tử vài đứa thì chúng nó mới bỏ việc đầu độc người dân vô tội 

- Trả lời -

- 23/04/2018

Thông báo