Bình luận
-
Ở VN khởi lo. Mỗi bãi rác có hàng trăm người lao động làm việc và phân loại hàng trăm loại rác phế liệu để bán !

- Trả lời -

- 07:28 - 03/04

Thông báo