Bình luận
-
Xe tải đúng. Grab sai vì ngu. I10 sai vì chuyển hướng không tín hiệu. Chúc mừng bác khách grab bình an vô sự, tối về ôm vợ mà ngủ đừng đi nhậu nhẹt cho tổn thọ.

- Trả lời -

- 21:38 - 13/01

Thông báo