Bình luận
-
Cũng lại mấy thằng khốn ngáo đá lái xe tải giết người! Tử hình chúng nó hết...

- Trả lời -

- 19:16 - 14/05

Thông báo