Bình luận
-
rối quá hải ơi, lãnh đạo mà lúc này lúc nọ không có lập trường gì hết vậy

- Trả lời -

- 22:48 - 15/05

HE'S BACK!!!   

- Trả lời -

- 08:22 - 16/05

Thông báo