Bình luận
-
Bên nước ngoài là tù  mọt gông, bán hết nhà cửa, tài sản mà nộp phạt...Thứ người gian trá, lưu manh,  mất dạy...

- Trả lời -

- 03/02/2018

Gửi người nhà mua ở Mỹ là chắc ăn nhất.
Làm hàng giả thì bị tù tội 

- Trả lời -

- 03/02/2018

Thông báo