Bình luận
-
Càng ngày thấy tiếng tăm Việt Nam càng tệ hỡi các vị lạnh đạo. Coi lại cách cái vị ăn ở đi.

- Trả lời -

- 11:41 - 09/08

Thông báo