4 bình luận
Tại sao phải uống? Thôi mình không nhận tiền mừng đâu vì đâu phải có tiền bạn muốn gì cũng được? Kể cả lòng tự trọng của người ta?

- Trả lời -

- 09:31 - 14/02

Tại sao phải uống? Thôi mình không nhận tiền mừng đâu vì đâu phải có tiền bạn muốn gì cũng được? Kể cả lòng tự trọng của người ta?

- Trả lời -

- 09:31 - 14/02

Tại sao phải uống? Thôi mình không nhận tiền mừng đâu vì đâu phải có tiền bạn muốn gì cũng được? Kể cả lòng tự trọng của người ta?

- Trả lời -

- 09:31 - 14/02

Khổ thân cái dạ dày

- Trả lời -

- 12:43 - 13/02

Sống

Thông báo