Bình luận
-
Du khách thì cũng có 5  bảy loại,có người lịch sự văn minh,có loại ba trợn vô học như dân ba bành thì đập thẳng tay cho nó biết cư xử 

- Trả lời -

- 00:24 - 07/10

Thông báo