Bình luận
-
Em sống có hiếu với cha mẹ là tích đức cho mình và cả gia đình chính mình ==> có đức mặc sức mà ăn.

- Trả lời -

- 18:18 - 04/03

Thông báo