Bình luận
-
Chắc mới đi tu về ( tu cả kết/24 chai ) .

- Trả lời -

- 18/03/2018

Đập chết mẹ nó đi sư cọ đầu ban

- Trả lời -

- 18/03/2018

ai bảo đồ này của nhà sư?

- Trả lời -

- 18/03/2018

Nhiều người khoác áo thầy tu nhưng là thầy cúng,giả dạng nhà sư để xin tiền... chứ không phải là sư thầy tu trong chùa.

- Trả lời -

- 19/03/2018

Thông báo