Bình luận
-
Nếu đang chạy xe thì đã tai nạn rồi. Tốt nhất không đeo gì cả dù là vàng giả.

- Trả lời -

- 19/03/2018

Thông báo