Bình luận
-
Trèo chạm ngọn là được rồi, ban tổ chức vì tiếc tiền đã ép người ta quá đáng. Bây giờ nó mà làm sao thì BTC xanh mắt.

- Trả lời -

- 09:01 - 27/02

Hội Tây
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo
Bao nhiêu cờ kéo với đèn treo !
Bà quan tênh hếch xem bơi trải,
Thằng bé lom khom ghé hát chèo.
Cậy sức, cây đu nhiều chị bám;
Tham tiền, cột mỡ lắm anh leo.
Khen ai khéo vẽ trò vui thế,
Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu

- Trả lời -

- 10:54 - 27/02

Cây chuối cao trên 15m ... clip trước nói cây chục m, clip sau nói 5m TC: 15m 

- Trả lời -

- 12:35 - 27/02

Thông báo