Bình luận
-
Chỉ có ở VN ỷ thế con cháu ông này bà kia có gốc me gốc mít che nên mới có thái độ thách thức chửi bới CA ==> HUỀ CẢ LÀNG.

- Trả lời -

- 20:35 - 04/07

Thông báo