Bình luận
-
Đa kim ngân phá luật lệ.Mường Thanh xây dựng từ Bắc vô Nam vi phạm luật pháp của nước Việt Nam rất nhiều lần nhưng không xử lý được vì xxx

- Trả lời -

- 04/11/2017

Thông báo