Bình luận
-
Sức khỏe yếu hay không - không phải Thày cãi muốn nói là được. Hội đồng thi hành án sẽ lôi cổ ông vào Viện, bệnh viện kiểm tra mới có kết luận nhé thày cãi.
Luật pháp không thực thi được thì luật đời sẽ lên ngôi đó. E là lúc đó lại muốn xin đi tù cho yên thân.

- Trả lời -

- 11:54 - 09/06

Yếu thì vô tù chữa bệnh. Thế thôi.

- Trả lời -

- 10:41 - 09/06

Yếu mà muốn quan hệ tình dục,giải quyết sinh lý bằng những hành động sờ mó ấu dâm

- Trả lời -

- 17:44 - 09/06

Thông báo