Bình luận
-
Có thể là thanh toán băng nhóm nên người bị bắn đã lường trước sẽ có ngày xảy ra việc này nên rất bình tĩnh chấp nhận nó.

- Trả lời -

- 15:44 - 15/07

Thông báo