Bình luận
-
Trong cảng rất ít người được phép đi xe máy,có những cảng cấm 100% xe máy chạy vào khu vực kho - bãi - cầu cảng vì an toàn giao thông và an toàn PCCC.

- Trả lời -

- 08:52 - 26/03

Thông báo