Bình luận
-
Rồi, lại sắp khoa trương trước khi ngã sấp mặt nữa rồi đây!

- Trả lời -

- 08:25 - 18/01

VÀO TỨ KẾT RỒI, NGÃ SẤP MẶT CŨNG KHÔNG SAO :-). TIẾN LÊN VIỆT NAM

- Trả lời -

- 09:28 - 18/01

Thông báo