Bình luận
-
Cảm giác như chỉ vì làm chương trình liên quan đến người nghèo nên anh QL phải giả nghèo giả khổ..có vợ vậy sao hợp nhau được nhỉ?

- Trả lời -

- 15:40 - 01/08

Thông báo