Bình luận
-
Đề nghị ông nhập quốc tịch Việt Nam đi. 

- Trả lời -

- 23:27 - 26/01

Thông báo