Bình luận
-
Sinh ra từ cát bụi và họ lại trở về với cát bụi, những linh hồn đã được siêu thoát và đầu thai kiếp khác rồi.

- Trả lời -

- 21:17 - 10/08

Thông báo