Bình luận
-
Đời này bọn vô giáo dục nó nhiều lắm, ở nhà cha mẹ có dạy đâu mà biết chữ CẢM ƠN ?

- Trả lời -

- 07:58 - 16/03

ip2
Thông báo