Bình luận
-
Loại thần kinh này nên bắt nhốt cách ly xã hội vỉnh viễn

- Trả lời -

- 28/10/2017

chắc ổng bị nhiễm phim tàu tưởng mình cưỡi ngựa sắt, cầm trường đao chém 

- Trả lời -

- 28/10/2017

bị ngáo đá loại nghiện ngập này bắn tử hình luôn,

- Trả lời -

- 30/10/2017

Thông báo