Bình luận
-
Loại thần kinh này nên bắt nhốt cách ly xã hội vỉnh viễn

- Trả lời -

- 18:14 - 28/10

chắc ổng bị nhiễm phim tàu tưởng mình cưỡi ngựa sắt, cầm trường đao chém 

- Trả lời -

- 17:20 - 28/10

bị ngáo đá loại nghiện ngập này bắn tử hình luôn,

- Trả lời -

- 14:40 - 30/10

Thông báo