Bình luận
-
Câu nói “Tính mạng không quan trọng” căn bản đã đi vào đời sống. Thật tuyệt vời.

- Trả lời -

- 04:11 - 01/06

Thông báo