Bình luận
-
Chưa cần cs dẫn đoàn, chỉ cần biển có tí màu ra đường đã ngồi lên luật rồi. "Tất cả là tại thằng lái xe"

- Trả lời -

- 26/10/2017

Giờ mấy chú phân khối lớn dẫn đoàn đám ma còn gắn còi hụ, nói qua loa dẹp đường, đèn đỏ miễn dừng, đèn hazard bật đồng loạt . Bố đời.

- Trả lời -

- 26/10/2017

Quá lạc hậu, quá chậm, quá ngu. Chứ không văn minh như ở ta, đèn đỏ cũng vù qua, chưa hết đèn đỏ đã còi inh ỏi thúc người đi trước như bốc mả bố. Nước ngoài lạc hậu thiệt. Quá lịt

- Trả lời -

- 27/10/2017

Thông báo