Bình luận
-
Chưa cần cs dẫn đoàn, chỉ cần biển có tí màu ra đường đã ngồi lên luật rồi. "Tất cả là tại thằng lái xe"

- Trả lời -

- 19:48 - 26/10

Giờ mấy chú phân khối lớn dẫn đoàn đám ma còn gắn còi hụ, nói qua loa dẹp đường, đèn đỏ miễn dừng, đèn hazard bật đồng loạt . Bố đời.

- Trả lời -

- 23:36 - 26/10

Quá lạc hậu, quá chậm, quá ngu. Chứ không văn minh như ở ta, đèn đỏ cũng vù qua, chưa hết đèn đỏ đã còi inh ỏi thúc người đi trước như bốc mả bố. Nước ngoài lạc hậu thiệt. Quá lịt

- Trả lời -

- 23:41 - 27/10

Thông báo