Bình luận
-
Nhìn có vẻ thốn lắm đây!

- Trả lời -

- 08:14 - 24/03

CÁI NÀY MÀ ĐÂM VÀO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG THÌ KHÔNG KHÁC GÌ GIẾT NGƯỜI

- Trả lời -

- 09:45 - 26/03

Thông báo