Bình luận
-
Tại sao phải quỳ lạy, lạy ai vậy mấy cô ??? Không thỏa mãn thì làm đơn mà kiện, không được thì đi nơi khác làm. Sống thì phải có lòng tự trọng, sao phải quỳ lạy nhục như vậy.

- Trả lời -

- 16:47 - 13/06

Thông báo