Bình luận
-
Quay xe lại túm cổ đập cho phát 

- Trả lời -

- 11:06 - 27/10

Hay

- Trả lời -

- 12:03 - 27/10

vết bánh xe xe ben chay nhanh lấn làn, phanh gấp. xe tải qua ẩu.

- Trả lời -

- 13:49 - 27/10

vệt bánh xe ben: chạy nhanh, lấn làn. xe tải qua ẩu

- Trả lời -

- 13:50 - 27/10

Thông báo