Bình luận
-
Chó sủa như Tùng Sơn hát hay Tùng Sơn hát như chó sủa vậy?

- Trả lời -

- 13:14 - 11/03

so sánh như vậy có thấy quá đáng với con chó ko?

-

- 08:25 - 12/03

Thông báo