Bình luận
-
Chó sủa như Tùng Sơn hát hay Tùng Sơn hát như chó sủa vậy?

- Trả lời -

- 11/03/2018

so sánh như vậy có thấy quá đáng với con chó ko?

-

- 12/03/2018

Thông báo