Bình luận
-
Phóng nhanh "đến" sớm  nằm ăn vạ?
Anh hùng xa lộ đã mắt chưa
Phen nầy có lẽ phải chừa
Bà con xúm lại tiễn đưa ra đồng

- Trả lời -

- 15/03/2018

Thông báo