Bình luận
-
nó muốn chết trong lửa hỏa ngục thì nó sẽ được chết như ý nguyện của nó .

- Trả lời -

- 13:27 - 15/05

Thông báo