Bình luận
-
Thằng mất dạy, vô nhân cách! Ca sĩ là thế nầy đây sao???

- Trả lời -

- 14/03/2018

Thằng khốn giết người này có gì hay đâu mà đăng hoài. Bộ tính cổ vũ cho loại người như nó hay sao?

- Trả lời -

- 15/03/2018

Thông báo