Bình luận
-
Không nhờ ông người Nhật thì làm gì có chuyện này.

- Trả lời -

- 27/10/2017

Cảm ơn người Nhật, dân mới có được tí gọi là tôn trọng mình.

- Trả lời -

- 30/10/2017

Thông báo