Bình luận
-
Không nhờ ông người Nhật thì làm gì có chuyện này.

- Trả lời -

- 08:08 - 27/10

Cảm ơn người Nhật, dân mới có được tí gọi là tôn trọng mình.

- Trả lời -

- 18:38 - 30/10

Thông báo