Bình luận
-
Móa,họp với chủ tịch tỉnh mà nhiều cán bộ lãnh đạo huyện không xem chủ tịch có ký lô gam nào cả nên bỏ về hết.

- Trả lời -

- 13:57 - 22/06

Thông báo