Bình luận
-
DÂN TA CỨ KHÓ KHĂN LÀ ĐOÀN KẾT, ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH, KHÔNG THẾ LỰC NÀO ĐE DOẠ ĐƯỢC

- Trả lời -

- 13:35 - 04/12

Thông báo