Bình luận
-
Biết xe buýt là của ai gửi vào HTX chạy không ? Xe buýt được ngân sách tài trợ bù lổ nên nhiều người có thế lực gửi xe vào hoạt động 

- Trả lời -

- 04/11/2017

Thông báo