Bình luận
-
Mang ra mỗi thằng đập hội đồng đi đã ... cho nó no đòn đi rồi tính sau.

- Trả lời -

- 11:27 - 20/04

Thông báo