Thanh niên cứng mang bài Hello của Adele đi troll gái =))

Cũng gần đủ lời của bài Hello đấy =)) Gớm, thông minh như em quê anh có đầy.
https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13615515_609334619226475_509018553646343_2mqeotkmahhcf.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13615153_609334645893139_284293213220005_2mqeotkn1jdcn.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13631521_609334662559804_584580246834367_2mqeotkn0daj5.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13592827_609334689226468_615322057837412_2mqeotkrjkfok.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13620368_609334842559786_686179835157824_2mqeotkmslgg9.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13599826_609334889226448_129261471528503_2mqeotkmrskbe.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13606616_609334955893108_740167433606485_2mqeotkn006ia.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13612400_609334982559772_618495510884840_2mqeotki9a1cp.jpg


https://i2.vitalk.vn/thread/src/2016/07/11/13606927_609335009226436_311995256186869_2mqeotkmt942r.jpg
Bình luận
-
Good luck Hello....hello

- Trả lời -

- 11/07/2016

Omg....

- Trả lời -

- 12/07/2016

Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?