Quá trình hình thành và phát triển khu vực tư nhân

Đinh KenĐinh Ken

22:26 - 22/05/0

1. Quá trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đã mang lại hoà bình cho miền Bắc. Miền Nam vẫn thuộc ách thống trị của đế quốc Mỹ. Kinh tế hai miền phát triển theo hai hướng khác nhau. Sự phát triển của kinh tế tư nhân Việt Nam trong những năm này gắn với giai đoạn khôi phục và phát triển kinh tế tại miền Bắc. Còn tại miền Nam, kinh tế có sự phát triển vượt bậc, cơ cấu kinh tế có sự biến đổi. Những chính sách của Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã xoá bỏ những rào cản phong kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. Có thể nói , do chính sách phát triển kinh tế theo con đường tư bản chủ nghĩa nên khu vực kinh tế tư nhân tại miền Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương nghiệp.

Thời kỳ 1976 – 1985 có thể đựơc coi là giai đoạn mà những tồn tại bất cập, vốn đã xuất hiện nhưng vẫn được che đậy ở các giai đoạn trước, đã được bộc lộ rõ nét. Trong môi trường như vậy, kinh tế tư nhân mới manh nha xuất hiện trong nông nghiệp đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Trong lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, kinh tế tư nhân đã không còn cơ hội để tồn tại. Có thể thấy rằng, tình trạng kém phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn này gắn liền, nếu không muốn nói là xuất phát từ việc không thừa nhận vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế.

Trước tình hình đó, tháng 9/1979 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khoá IV) đã hé mở tư duy mới, đặt ra nhiệm vụ phải tạo điều

kiện cho các thành phần kinh tế quốc doanh, công ty hợp doanh, tập thể, cá thể, tư bản tư nhân được kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, cho tới năm 1990 khu vực kinh tế tư nhân vẫn chưa phát triển mạnh.thành lập doanh nghiệp Luật Hùng Phát

Từ năm 1990 nhất là sau Đại hội Đảng lần thứ VII ( năm 1991), khu vực kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô vốn kinh doanh , lao động cũng như những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Giá trị tài sản cố định của các doanh nghiệp tư nhân đều có xu hướng tăng, số lượng lao động bình quân trong doanh nghiệp tư nhân cũng tăng dần. Nhìn chung các loại hình kinh tế tư nhân có tốc độ tăng trưởng và phát triển khá cao.

Giai đoạn từ năm 2000 đến nay sẽ được xem xét cụ thể trong Chương II của Khoá luận này.

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?