Danh sách các loại tổng đài ip năm 2018

Danh sách tổng đài IP Yeastar:

- Tổng đài MyPBX N412 với 4 FXO và 12 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP.

- Tổng đài MyPBX N824 với 8 FXO và 24 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP.

- Tổng đài MyPBX S20 với 4 FXO hoặc 4 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP.

- Tổng đài MyPBX S50 với 8 FXO hoặc 8 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP

- Tổng đài MyPBX S100 với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP

- Tổng đài MyPBX S300 với 24 FXO hoặc 24 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP

- Tổng đài MyPBX Soho với 4 FXO hoặc 4 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP

- Tổng đài MyPBX Standard với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, không giới hạn SIP

- Tổng đài MyPBX U100 với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, 25 cuộc gọi đồng thời.

- Tổng đài MyPBX U200 với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, 25 cuộc gọi đồng thời.

- Tổng đài MyPBX U300 với 50 cuộc gọi đồng thời.

- Tổng đài MyPBX U500 với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, 80 cuộc gọi đồng thời.

- Tổng đài MyPBX U510 với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, 80 cuộc gọi đồng thời.

- Tổng đài MyPBX U520 với 16 FXO hoặc 16 máy lẻ Analog, 80 cuộc gọi đồng thời.

Mọi chi tiết xin liên hệ về Công ty TNHH Viễn thông Siêu Việt.

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?