Đại lý Festo

mrgiauhgpmrgiauhgp

08/01/2018/0

Đại lý Festo

https://i2.vitalk.vn/thread/src/2018/01/08/8763593223_1515394935.jpg

FESTO là một tập đoàn của Đức, chuyên về các thiết bị khí nén dùng trong công nghiệp và tự động hóa.

Các sản phẩm tiêu biểu của Festo Việt Nam như:

Xy lanh khí nén (ben khí)

Van khí nén các loại

Bộ lọc, điều áp, bôi trơn các loại

Ống nhựa và đầu nối các loại.

Ron đệm các loại.

Đại lý Festo

Giới thiệu về Festo :

Các thiết bị của Festo được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp. Công Ty TNHH TM KT Hưng Gia Phát tự hào là nhà phân phối Festo chính hãng tại Việt Nam.

Festo vietnam.

Xy lanh Festo.

Van Festo.

Ron đệm Festo.

Xy lanh Festo

Xy lanh Festo

Xy lanh Festo

Ron đệm Festo

Model Festo :

536374 ADN-100-10-A-P-A

536384 ADN-100-10-I-P-A

536375 ADN-100-15-A-P-A

577200 ADN-100-15-A-PPS-A

536385 ADN-100-15-I-P-A

577191 ADN-100-15-I-PPS-A

536376 ADN-100-20-A-P-A

577201 ADN-100-20-A-PPS-A

536386 ADN-100-20-I-P-A

577192 ADN-100-20-I-PPS-A

536377 ADN-100-25-A-P-A

577202 ADN-100-25-A-PPS-A

536387 ADN-100-25-I-P-A

577193 ADN-100-25-I-PPS-A

536378 ADN-100-30-A-P-A

577203 ADN-100-30-A-PPS-A

536388 ADN-100-30-I-P-A

577194 ADN-100-30-I-PPS-A

536379 ADN-100-40-A-P-A

577204 ADN-100-40-A-PPS-A

536389 ADN-100-40-I-P-A

577195 ADN-100-40-I-PPS-A

536380 ADN-100-50-A-P-A

577205 ADN-100-50-A-PPS-A

536390 ADN-100-50-I-P-A

577196 ADN-100-50-I-PPS-A

536381 ADN-100-60-A-P-A

577206 ADN-100-60-A-PPS-A

536391 ADN-100-60-I-P-A

577197 ADN-100-60-I-PPS-A

536382 ADN-100-80-A-P-A

577207 ADN-100-80-A-PPS-A

536392 ADN-100-80-I-P-A

577198 ADN-100-80-I-PPS-A

536205 ADN-12-10-A-P-A

536212 ADN-12-10-I-P-A

536206 ADN-12-15-A-P-A

536213 ADN-12-15-I-P-A

536207 ADN-12-20-A-P-A

536214 ADN-12-20-I-P-A

536208 ADN-12-25-A-P-A

536215 ADN-12-25-I-P-A

536209 ADN-12-30-A-P-A

536216 ADN-12-30-I-P-A

536210 ADN-12-40-A-P-A

536217 ADN-12-40-I-P-A

536204 ADN-12-5-A-P-A

536211 ADN-12-5-I-P-A

536220 ADN-16-10-A-P-A

536227 ADN-16-10-I-P-A

536221 ADN-16-15-A-P-A

536228 ADN-16-15-I-P-A

536222 ADN-16-20-A-P-A

536229 ADN-16-20-I-P-A

536223 ADN-16-25-A-P-A

536230 ADN-16-25-I-P-A

536224 ADN-16-30-A-P-A

536231 ADN-16-30-I-P-A

536225 ADN-16-40-A-P-A

536232 ADN-16-40-I-P-A

536331 ADN-16-50-A-P-A

536341 ADN-16-50-I-P-A

536219 ADN-16-5-A-P-A

536226 ADN-16-5-I-P-A

536235 ADN-20-10-A-P-A

577166 ADN-20-10-A-PPS-A

536243 ADN-20-10-I-P-A

577158 ADN-20-10-I-PPS-A

536236 ADN-20-15-A-P-A

577167 ADN-20-15-A-PPS-A

536244 ADN-20-15-I-P-A

577159 ADN-20-15-I-PPS-A

536237 ADN-20-20-A-P-A

577168 ADN-20-20-A-PPS-A

536245 ADN-20-20-I-P-A

577160 ADN-20-20-I-PPS-A

536238 ADN-20-25-A-P-A

577169 ADN-20-25-A-PPS-A

536246 ADN-20-25-I-P-A

577161 ADN-20-25-I-PPS-A

536239 ADN-20-30-A-P-A

577170 ADN-20-30-A-PPS-A

536247 ADN-20-30-I-P-A

577162 ADN-20-30-I-PPS-A

536240 ADN-20-40-A-P-A

577171 ADN-20-40-A-PPS-A

536248 ADN-20-40-I-P-A

577163 ADN-20-40-I-PPS-A

536241 ADN-20-50-A-P-A

577172 ADN-20-50-A-PPS-A

536249 ADN-20-50-I-P-A

577164 ADN-20-50-I-PPS-A

536234 ADN-20-5-A-P-A

536242 ADN-20-5-I-P-A

536352 ADN-20-60-A-P-A

577173 ADN-20-60-A-PPS-A

536362 ADN-20-60-I-P-A

577165 ADN-20-60-I-PPS-A

536252 ADN-25-10-A-P-A

577182 ADN-25-10-A-PPS-A

536260 ADN-25-10-I-P-A

577174 ADN-25-10-I-PPS-A

536253 ADN-25-15-A-P-A

577183 ADN-25-15-A-PPS-A

536261 ADN-25-15-I-P-A

577175 ADN-25-15-I-PPS-A

536254 ADN-25-20-A-P-A

577184 ADN-25-20-A-PPS-A

536262 ADN-25-20-I-P-A

577176 ADN-25-20-I-PPS-A

536255 ADN-25-25-A-P-A

577185 ADN-25-25-A-PPS-A

536263 ADN-25-25-I-P-A

577177 ADN-25-25-I-PPS-A

536256 ADN-25-30-A-P-A

577186 ADN-25-30-A-PPS-A

536264 ADN-25-30-I-P-A

577178 ADN-25-30-I-PPS-A

536257 ADN-25-40-A-P-A

577187 ADN-25-40-A-PPS-A

536265 ADN-25-40-I-P-A

577179 ADN-25-40-I-PPS-A

536258 ADN-25-50-A-P-A

577188 ADN-25-50-A-PPS-A

536266 ADN-25-50-I-P-A

577180 ADN-25-50-I-PPS-A

536251 ADN-25-5-A-P-A

536259 ADN-25-5-I-P-A

536373 ADN-25-60-A-P-A

577189 ADN-25-60-A-PPS-A

536383 ADN-25-60-I-P-A

577181 ADN-25-60-I-PPS-A

536269 ADN-32-10-A-P-A

572655 ADN-32-10-A-PPS-A

536279 ADN-32-10-I-P-A

572646 ADN-32-10-I-PPS-A

536270 ADN-32-15-A-P-A

572656 ADN-32-15-A-PPS-A

536280 ADN-32-15-I-P-A

572647 ADN-32-15-I-PPS-A

536271 ADN-32-20-A-P-A

572657 ADN-32-20-A-PPS-A

536281 ADN-32-20-I-P-A

572648 ADN-32-20-I-PPS-A

536272 ADN-32-25-A-P-A

572658 ADN-32-25-A-PPS-A

536282 ADN-32-25-I-P-A

572649 ADN-32-25-I-PPS-A

536273 ADN-32-30-A-P-A

572659 ADN-32-30-A-PPS-A

536283 ADN-32-30-I-P-A

572650 ADN-32-30-I-PPS-A

536274 ADN-32-40-A-P-A

572660 ADN-32-40-A-PPS-A

536284 ADN-32-40-I-P-A

572651 ADN-32-40-I-PPS-A

536275 ADN-32-50-A-P-A

572661 ADN-32-50-A-PPS-A

536285 ADN-32-50-I-P-A

572652 ADN-32-50-I-PPS-A

536268 ADN-32-5-A-P-A

536278 ADN-32-5-I-P-A

536276 ADN-32-60-A-P-A

572662 ADN-32-60-A-PPS-A

536286 ADN-32-60-I-P-A

572653 ADN-32-60-I-PPS-A

536277 ADN-32-80-A-P-A

572663 ADN-32-80-A-PPS-A

536287 ADN-32-80-I-P-A

572654 ADN-32-80-I-PPS-A

536290 ADN-40-10-A-P-A

572673 ADN-40-10-A-PPS-A

536300 ADN-40-10-I-P-A

572664 ADN-40-10-I-PPS-A

536291 ADN-40-15-A-P-A

572674 ADN-40-15-A-PPS-A

536301 ADN-40-15-I-P-A

572665 ADN-40-15-I-PPS-A

536292 ADN-40-20-A-P-A

572675 ADN-40-20-A-PPS-A

536302 ADN-40-20-I-P-A

572666 ADN-40-20-I-PPS-A

536293 ADN-40-25-A-P-A

572676 ADN-40-25-A-PPS-A

536303 ADN-40-25-I-P-A

572667 ADN-40-25-I-PPS-A

536294 ADN-40-30-A-P-A

572677 ADN-40-30-A-PPS-A

536304 ADN-40-30-I-P-A

572668 ADN-40-30-I-PPS-A

536295 ADN-40-40-A-P-A

572678 ADN-40-40-A-PPS-A

536305 ADN-40-40-I-P-A

572669 ADN-40-40-I-PPS-A

536296 ADN-40-50-A-P-A

572679 ADN-40-50-A-PPS-A

536306 ADN-40-50-I-P-A

572670 ADN-40-50-I-PPS-A

536289 ADN-40-5-A-P-A

536299 ADN-40-5-I-P-A

536297 ADN-40-60-A-P-A

572680 ADN-40-60-A-PPS-A

536307 ADN-40-60-I-P-A

572671 ADN-40-60-I-PPS-A

536298 ADN-40-80-A-P-A

572681 ADN-40-80-A-PPS-A

536308 ADN-40-80-I-P-A

572672 ADN-40-80-I-PPS-A

536311 ADN-50-10-A-P-A

572691 ADN-50-10-A-PPS-A

536321 ADN-50-10-I-P-A

572682 ADN-50-10-I-PPS-A

536312 ADN-50-15-A-P-A

572692 ADN-50-15-A-PPS-A

536322 ADN-50-15-I-P-A

572683 ADN-50-15-I-PPS-A

536313 ADN-50-20-A-P-A

572693 ADN-50-20-A-PPS-A

536323 ADN-50-20-I-P-A

572684 ADN-50-20-I-PPS-A

536314 ADN-50-25-A-P-A

572694 ADN-50-25-A-PPS-A

536324 ADN-50-25-I-P-A

572685 ADN-50-25-I-PPS-A

536315 ADN-50-30-A-P-A

572695 ADN-50-30-A-PPS-A

536325 ADN-50-30-I-P-A

572686 ADN-50-30-I-PPS-A

536316 ADN-50-40-A-P-A

572696 ADN-50-40-A-PPS-A

536326 ADN-50-40-I-P-A

572687 ADN-50-40-I-PPS-A

536317 ADN-50-50-A-P-A

572697 ADN-50-50-A-PPS-A

536327 ADN-50-50-I-P-A

572688 ADN-50-50-I-PPS-A

536310 ADN-50-5-A-P-A

536320 ADN-50-5-I-P-A

536318 ADN-50-60-A-P-A

572698 ADN-50-60-A-PPS-A

536328 ADN-50-60-I-P-A

572689 ADN-50-60-I-PPS-A

536319 ADN-50-80-A-P-A

572699 ADN-50-80-A-PPS-A

536329 ADN-50-80-I-P-A

572690 ADN-50-80-I-PPS-A

536332 ADN-63-10-A-P-A

572709 ADN-63-10-A-PPS-A

536342 ADN-63-10-I-P-A

572700 ADN-63-10-I-PPS-A

536333 ADN-63-15-A-P-A

572710 ADN-63-15-A-PPS-A

536343 ADN-63-15-I-P-A

572701 ADN-63-15-I-PPS-A

536334 ADN-63-20-A-P-A

572711 ADN-63-20-A-PPS-A

536344 ADN-63-20-I-P-A

572702 ADN-63-20-I-PPS-A

536335 ADN-63-25-A-P-A

572712 ADN-63-25-A-PPS-A

536345 ADN-63-25-I-P-A

572703 ADN-63-25-I-PPS-A

536336 ADN-63-30-A-P-A

572713 ADN-63-30-A-PPS-A

536346 ADN-63-30-I-P-A

572704 ADN-63-30-I-PPS-A

536337 ADN-63-40-A-P-A

572714 ADN-63-40-A-PPS-A

536347 ADN-63-40-I-P-A

572705 ADN-63-40-I-PPS-A

536338 ADN-63-50-A-P-A

572715 ADN-63-50-A-PPS-A

536348 ADN-63-50-I-P-A

572706 ADN-63-50-I-PPS-A

536339 ADN-63-60-A-P-A

572716 ADN-63-60-A-PPS-A

536349 ADN-63-60-I-P-A

572707 ADN-63-60-I-PPS-A

536340 ADN-63-80-A-P-A

572717 ADN-63-80-A-PPS-A

536350 ADN-63-80-I-P-A

572708 ADN-63-80-I-PPS-A

536353 ADN-80-10-A-P-A

572727 ADN-80-10-A-PPS-A

536363 ADN-80-10-I-P-A

572718 ADN-80-10-I-PPS-A

536354 ADN-80-15-A-P-A

572728 ADN-80-15-A-PPS-A

536364 ADN-80-15-I-P-A

572719 ADN-80-15-I-PPS-A

536355 ADN-80-20-A-P-A

572729 ADN-80-20-A-PPS-A

536365 ADN-80-20-I-P-A

572720 ADN-80-20-I-PPS-A

536356 ADN-80-25-A-P-A

572730 ADN-80-25-A-PPS-A

536366 ADN-80-25-I-P-A

572721 ADN-80-25-I-PPS-A

536357 ADN-80-30-A-P-A

572731 ADN-80-30-A-PPS-A

536367 ADN-80-30-I-P-A

572722 ADN-80-30-I-PPS-A

536358 ADN-80-40-A-P-A

572732 ADN-80-40-A-PPS-A

536368 ADN-80-40-I-P-A

572723 ADN-80-40-I-PPS-A

536359 ADN-80-50-A-P-A

572733 ADN-80-50-A-PPS-A

536369 ADN-80-50-I-P-A

572724 ADN-80-50-I-PPS-A

536360 ADN-80-60-A-P-A

572734 ADN-80-60-A-PPS-A

536370 ADN-80-60-I-P-A

572725 ADN-80-60-I-PPS-A

536361 ADN-80-80-A-P-A

572735 ADN-80-80-A-PPS-A

536371 ADN-80-80-I-P-A

572726 ADN-80-80-I-PPS-A

Đại lý Festo, Festo vietnam, Xy lanh Festo, Ron đệm Festo, Van Festo, Van điện từ Festo


Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.

Huỳnh Thanh Giàu

[Technical Support & Senior Sales Eng ]

[Cellphone] +84 938 906 663

[Email ] giau@hgpvietnam.com

Online contact :

Skype: giau_12

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

Email : info@hgpvietnam.com - Website : www.hgpvietnam.com 

Bình luận
-
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?