Cuộc sống của loài ruồi ở một góc nhìn khác: Nghệ thuật lắm chứ chẳng đùa

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32078181_1888473604522793_5085747406000095232_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeEF5M3C1aZIqrReiw98fa9u_nXQsSBmu_VqRKCNDYRQ-Zd29G5_fHSZk8tW6LRO1T2fZPIO37Fw29G3TZRcNAJpXZkfQPdBGvs_b6dXbGIHrw&oh=797fd43d3b6d739dba0bd9eaa907f66d&oe=5B59632A

Ruổi trượt băng nghệ thuật

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31956498_1888473594522794_8647824806915342336_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeG7czOcUYNH9HdhJmhs0U4IqmBMlXhrct3KhL-W4CYaKrywXdu1Ud3cypNibJac7SorR0fMMWbf6piXDahK67yQya7WwhiAEL9651hc2atoMQ&oh=193f6f6bb9479fcce8859db64e995b1d&oe=5B54DA6A

Ruồi cũng chăm chỉ phơi quần áo

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31948731_1888473581189462_8158772707874308096_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeFZsSJNxnsQYwKD7v11KZlQhyU2BsdwMcfd37Z6CfvhB5ufRGONCYAoaHL1yjF9Sk7RDCsHanqHt-WqR2q6o0OTQj3oZYh4EfLeMW3X17G8lA&oh=e56f0a43d24d28eb10b1030f77d95301&oe=5B96645E

Vợ làm bà hoàng thảnh thơi xơi nước còn chồng bục mặt làm lụng.

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31957291_1888473627856124_8833278097437491200_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeHg-BSaPf6uvqedadxebEEGR9JtzvrvjRuoLRKCTFlCZiBDsvXjlzBGv3dc-0hHVw0fQ5Ez5zDn_M1B2i6XB__NBLhuQ7lapuT5w7N9fHU8Rg&oh=c67593e276d3f29cb76ed6529e5eb429&oe=5B5A97AD

Ruồi nhảy dancing 

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31957087_1888473644522789_2633702743662919680_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeF_vpQBCo45ycY8MlW_VFvEr7aZi7CLvonAm_-zBRlpuCYcCvTtQVwkYetmoBrUURswsa_JBmuxxFQ8_6dufcS42HATh2W0v7-WpJiqY2vs1w&oh=7635bac14ea00924f8556bc253213e98&oe=5B9D9112

Ruồi cũng mắc bệnh "đái đường"

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31947541_1888473664522787_8544704377305169920_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeEth4DVPCtn8D2KsNkeKuMFDGPMznzzNgwdN8SORI3M7pnLyGh0jipgnHRdVGhcOu7oGzBzpGufAILFGaPk_UmZ583GhYoYL-qs95-LDbNKjQ&oh=429c7ea9965a611ea59897e0d5601611&oe=5B910852

Bay cao bay xa

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31957517_1888473691189451_7343576606444617728_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeGPT7tRxEl99afVjCaVpeJEURgm7YKjSmsIZRA7-I9uEOCiNMYMjPB0WILsageqx2Lu-2c3zbwTarZeuauoa5LwFWUlaBx6vFOGmADi2X-FIA&oh=846afa097bfef404c3b11e3fcac71895&oe=5B5BD2E1

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31960024_1888473707856116_4221294317517406208_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeGXCse-htSpISF5g5swVpH2I_MJH5t7Ra8ncrckSjvvfE4n4pXChG62ieh4rD_fK_vIPSHj85SkFdLSselIGea6mI9RRZglxNRvQd2PPr4Vaw&oh=9acdf35f79c38ad194936453dc1fb4b3&oe=5B9BBBC7

Ruồi xếp hàng tự tử chăng =)))

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31964322_1888473714522782_6762454706523471872_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeHKL5pisFsarF3vrOqVkB_-yC65gK5GIoCjPyJIb5EwG2sQ5EGXw3NVNzBiphXPTaVWKuhHE-gQnEYMmBb9HPpbki42bMUQkL9TzL1D1IPwHg&oh=7d78d0e0e8eff3caf70c0d213c5b890e&oe=5B59A653

Ruồi đi câu cá =))

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32116853_1888473751189445_743865967477522432_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeEQ-ZWkheF2KHKUAGEIP5B6uRP7lHbHEDCfsoNIuxMisVdPC6hg7xNv7I0zrhhDfICncjiHfJYHIK8V5B3pO1ymOFD3iJubQm2Zmuvm8tFy9g&oh=d911656ed0bb8045551f490a3e0deaf0&oe=5B4F45AE

Người vẽ ruồi, ruồi vẽ người

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31959164_1888473767856110_5299812639071797248_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeEmbdnmHwiVNZTzqtzIeopf-bAosYex9YqzILwNlpj-iqlBesYc9-SrKP0HuaWoj2G39SXR41EogtwQvnLnv5MqMbzhBPlijkfUEflNuAqEcA&oh=32e1a9f74c0a07aaf6fcc8be27c81c0e&oe=5B50D01A

Ruổi cưỡi ngựa

https://scontent.fsgn2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31946679_1888473787856108_2568216995048718336_n.png?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeErAUIHlmpO9-aSqTTSf9morU3MAOUomVxvFtIUTvRdYO1g9Mcwr2lpvW6UWaYiL2Qjwqy3oLuoCY21SOsI_8H0Ud7Pyejb8MJVJ3cD-Cbd2Q&oh=08095688251b05ffef367d8689b23aad&oe=5B905AF0

Và cũng kéo co như ai

Bình luận
-
Bạn có thể quan tâm
Thông báo
Giúp chúng tôi hiểu điều gì đang xảy ra

Có vấn đề gì vậy?